Право

Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» готує фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Випусковою кафедрою зі спеціальності 081«Право» є кафедра правових дисциплін. 
Програма спеціальності 081 «Право» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Основні спеціалізації:
Бакалавр
•    Господарське та трудове право

Фокус програми: Бакалавр з права має оволодіти компетентностями, необхідними для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Мета освітньої програми: Сформувати у здобувачів вищої освіти здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахові компетентності спеціальності:
•    Знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
•    Знання історії права та державних інститутів.
•    Знання стандартів правничої професії.
•    Знання міжнародних стандартів прав людини.
•    Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини.
•    Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також змісту основних міжнародно-правових інститутів.
•    Знання основ права Європейського Союзу.
•    Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
•    Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
•    Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.
•    Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
•    Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
•    Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
•    Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
•    Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
•    Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
•    Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
•    Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Програмні результати навчання
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:
•    визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин;
•    здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;
•    проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
•    формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
•    давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю;
•    оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;
•    узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами;
•    використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми;
•    самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій;
•    вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію;
•    викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань;
•    відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем;
•    належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
•    вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних;
•    користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей;
•    працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи;
•    демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
•    пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права;
•    демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права;
•    застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
•    самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
•    надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових ситуаціях.

Працевлаштування: Фахівець із кваліфікацією бакалавра з права може займати первинні посади в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, митної служби, в юридичних службах підприємств, установ, організацій тощо.

Продовження освіти: Можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право» або спорідненими за магістерськими освітньо-науковими / освітньо-професійними програмами вищої освіти.

Магістр зі спеціальності 081 «Право» підготовлений для роботи на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; органах прокуратури; органах Міністерства юстиції України; системі нотаріату; адвокатурі; юридичних службах підприємств усіх форм власності; юридичних навчальних закладах.