Психологія

Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» готує фахівців галузі 05 "Соціальні та поведінкові науки" 053 "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Випусковою кафедрою зі спеціальності 053 «Психологія» є кафедра загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін.

Програма спеціальності 053 «Психологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців психології передбачає, насамперед, їхній розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам. Навчальний процес підготовки психологів здійснюється з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки. В системі сучасного наукового знання психологія посідає особливе місце, що визначене її специфікою, адже вона поєднує в собі теоретичні засади, на яких базується, та практичну діяльність з різними клієнтами. Фахівці психологи здатні виступати своєрідними посередниками у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види допомоги, здійснювати психологічні дослідження та ін. Окрему увагу приділено розвитку у студентів необхідних професійних навичок для ефективного психологічного консультування інших людей. Психологи також оволодівають основними принципами складання психокорекційних програм та здійснення психокорекційної допомоги.

Фахівці з напряму підготовки «Психологія» можуть виконувати науково-дослідницьку, освітню, управлінську, психодіагностичну, консультативну та психокорекційну роботу: в наукових та освітніх закладах різного рівня; в установах соціальної сфер, що займаються соціально-психологічною допомогою; економічних установах, виконуючи обов’язки по роботі з персоналом; медичних установах, здійснюючи психологічний супровід хворих осіб; у силових структурах разом з іншими спеціалістами приймаючи участь у правоохоронній діяльності. Також психологи розробляють рекомендації та впроваджують психогігієнічні заходи для покращення умов навчання, виховання та виробничої діяльності людини. Випускники психологи готуються до роботи в системі освіти, медицини, соціальної допомоги населенню, соціальній службі для сім’ї, дітей та молоді, у Збройних силах, СБУ, МВС, адміністративних, політичних та приватних структурах.

Основна мета спеціальності – надати освіту в галузі соціальних та поведінкових наук із широкими можливостями працевлаштування задля успішної професійної самореалізації на ринку праці, сформувати основні компетенції психолога, здатного до самостійної роботи та продовження освіти за докторськими програмами з психології. Програма передбачає можливість спеціалізації.

Основні спеціалізації для здобуття ступеня бакалавра:
•    Практична психологія
 

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання і розуміння:
•    фундаментальних теоретичних та практичних знань щодо психологічних аспектів діяльності та поведінки людини, розуміння цілісного феномену існування особистості людини, її психічного здоров’я;
•    теоретичних основ та практичних навичок аналітичної роботи з метою визначення чинників виникнення психологічних проблем;
•    теоретико-методологічного обґрунтування експериментально-дослідницьких програм;
•    сучасних та класичних методів діагностики індивідуально-психологічних особливостей особистості;
•    теоретико-методологічного обґрунтування та принципів організації психопрофілактичної, психокорекційної, психотерапевтичної роботи з різними верствами населення в різних галузях психології;
•    методико-психологічного забезпечення та психологічного обґрунтування різних форм організації навчально-виховного процесу у вищих та середніх навчальних закладах.

Уміти застосовувати знання і розуміння:
•    фундаментальні і практичні знання у галузі психології при розв’язанні конкретних психологічних навчально-виховних і науково-методичних завдань;
•    використовувати набуті нові знання та інновації у практичній діяльності, професійно орієнтуватися у сучасних інформаційно-комунікаційній системах, володіти новітніми технологіями обробки інформації;
•    розробляти та впроваджувати наукові дослідження з актуальних питань у різних галузях психології;
•    розробляти та впроваджувати психодіагностичні програми, спрямовані на вивчення індивідуально-психологічних особливостей особистості, психологічних особливостей груп та колективів;
•    володіти сучасними методами психотерапії, психокорекції,  профорієнтаційної та консультативної роботи;
•    володіти технікою проведення соціально-психологічного тренінгу;
•    володіти методами психологічного формування навчально-виховного процесу у вищих та середніх навчальних закладах;
•    володіти сучасними методами викладання психології, проведення практичних, семінарських занять, лабораторних робіт;
•    готувати наукові статі та брати участь у роботі психологічних конференцій, з’їздів тощо, за результатами проведення науково-дослідницької роботи;
•    вести діловодство та спілкування державною мовою та іноземними мовами.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички:
•    в практично-психологічній роботі (практичний психолог; психолог; психолог-консультант; консультант психолого-медико-педагогічної консультації);
•    в науково-дослідній роботі (науковий співробітник (психологія) в науково-дослідних інституціях; асистент, викладач у вищих та середніх навчальних закладах);
•    в педагогічній роботі (асистент, викладач (психологічні дисципліни) у вищих та середніх навчальних закладів).

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

-- Спеціальні (фахові):    

-Здатність до аналітико-синтетичної мисленєвої діяльності
-Здатність до безперервного й актуального навчання
-Опанування нових знань, методичних розробок, що накопичені у міжнародній психологічній практиці.
-Здатність до систематизації результатів наукового пошуку з проблем дослідження
-Здатність розуміти та використовувати інноваційні технології в професійній діяльності
-Здатність ефективно взаємодіяти та індивідуальному та соціальному рівні
-Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді
-Здатність до забезпечення професійної самореалізації індивіда
-Здатність до діагностично-консультативної діяльності
-Здатність до виробничо-управлінської діяльності
-Здатність до соціально-технологічної діяльності
-Здатність до реабілітаційно-профілактичної діяльності
 
СТИЛЬ ВИКЛАДАННЯ
1.Підходи до викладання та навчання:    Студентоцентроване навчання. Теоретичне навчання (лекції, семінари, практичні заняття у малих групах, самостійна робота на основі монографій, новітніх публікацій, консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи) з виконанням практичних завдань з консультування та аналітики, використанням тренінгів, Case stady, дискусій, ігрових ситуацій, тестування, брейн-стормінгу (інтелектуальний штурм).
2.Система оцінювання:    Тестування знань, опитування, дискусії, самоконтроль та самооцінка, усні та письмові екзамени; презентації; поточний контроль; письмові есе; контрольні роботи, курсові (проектні) роботи та їх захист; звіти про практику, державний екзамен; захист магістерської роботи (проекту).
 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
•    Уміти забезпечувати ефективний пошук, аналізувати та структурувати інформацію на основі логічних аргументів і перевірених фактів;
•    Володіти методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності;
•    Уміти аналізувати та інтерпретувати результати досліджень;
•    Уміти використовувати теоретико-методологічні знання проблем психології в дослідженні та поясненні психічних явищ;
•    Уміти проводити психологічний експеримент, обробляти та оцінювати його результати.
•    Уміти використовувати  набуті нові знання та розробки у практичній діяльності;
•    Професійно орієнтуватися у сучасних теоретичних підходах та практичних напрямах.
•    Уміти самостійно опрацьовувати наукові джерела, видобуток актуальних новітніх світових розробок, що носять теоретичний характер;
•   Використовувати теоретичні знання для розробки, впровадження нових методів психодіагностики, корекції, консультування, обробляти статистичними методами отримані емпіричні дані.
•    Застосовувати інформаційно-комунікаційні системи, володіти новітніми технологічними методиками обробками інформації
•    Володіти елементами педагогічної майстерності;
•    Уміти проводити виховну роботу щодо згуртування колективу;
•    Розуміти сутність та закономірності психічних явищ, психологічну структуру особистості, теорії особистості,  умови її розвитку та формування;
•    Прогнозувати соціально-психологічні процеси, впроваджувати новітні технології навчання
•   Уміти вибудовувати комунікаційні зв’язки з різними групами суб’єктів психологічної роботи (клієнтами, місцевими мешканцями, фахівцями, консультантами);
•  Володіти навичками та вміннями якісного, професійного усного, письмового спілкування, що є передумовою професійної ефективності;
•    Обґрунтовувати і продуктивно навчати, забезпечувати розвиток і корекцію діяльності індивіда, соціальної групи;
•    Уміти супроводжувати роботу персоналу з метою осягнення бажаного результату праці і задоволення його потреб;
•    Вивчати й узагальнювати психологічні проблеми, надавати рекомендації щодо їх вирішення
•    Уміти планувати основні етапи психологічного консультування: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження;
•    Виявляти індивідуально-типологічні особливості особистості;
•    Забезпечувати перехід від діагностичної до консультативної роботи з урахуванням особливостей клієнта;
•    Прогнозувати поведінку особистості та її розвиток;
•  Уміти розробляти комплексні програми діагностико-консультавної роботи  та здійснювати організацію психолого-консультативних пунктів;
•    Організовувати роботу служб психологічної допомоги різним верствам населення.
•  Уміти організовувати і проводити психодіагностичні дослідження у сфері профорієнтації, професійного відбору та професійної адаптації персоналу;
•    Здійснювати консультативну допомогу у виробничій діяльності;
•    Проводити оптимізацію соціально-психологічного клімату в організаціях
•    Виявляти специфіку соціальних та етнічних стереотипів, упереджень;
•  Застосовувати психологічні методи аналізу основних життєвих потреб вимушених мігрантів, інших проблемних соціальних та етнічних груп;
•    Уміти організувати та надати соціально-психологічну допомогу різним верствам населення;
•    Надавати психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях;
•    Організовувати та проводити реабілітаційні заходи психологічного захисту громадян у кризових ситуаціях;
•    Забезпечувати роботу системи психологічних служб, що здійснюють допомогу населенню.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 053 «Психологія» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти: бакалавр; магістр професійного спрямування;

ЗДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Бакалавр  зі спеціальності 053 «Психологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади:
•    психолог (у закладах освіти (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні і спеціалізовані школи);
•    спеціаліст із надання допомоги неблагополучним сім'ям;
•    спеціаліст із соціальної роботи;
•    голова секції (творчої).
•    психолог-консультант;
•    профконсультант;
•    психолог може також обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідницької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач діяльності.