Економіка

Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» готує фахівців галузі 05 "Соціальні та поведінкові науки" 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Випусковою кафедрою зі спеціальності 051 «Економіка» є кафедра управління, фінансів та адміністрування.

Програма спеціальності 051 «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), так і державних органів влади (макроекономічному рівні), які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку, прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи у планово-економічних відділах підприємств, відділах управління персоналом, організацій різної галузевої приналежності; рекрутингових, аутсорсингових агентствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, зокрема, Державній службі зайнятості, Пенсійному фонді України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення, вищих навчальних закладів.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.
Основні спеціалізації:
•    Управління персоналом та економіка праці;

Дисципліни спеціалізації управління персоналом та економіки праці: управління трудовим потенціалом, організація праці, ринок праці, нормування праці, мотивування персоналу, аудит персоналу, демографія, фізіологія і психологія праці, управління виробничими конфліктами, трудове право, кадрове діловодство, професійне орієнтація. підготовка кадрів.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання:
сутності соціально-економічних категорій; логіки розвитку сучасних економічних поглядів, концепцій, теорій у широкому соціально-економічному контексті; закономірностей еволюції окремих економічних явищ і процесів, законів функціонування і розвитку соціально-економічних систем та підсистем мікро-, макро-, мезо-, мегарівнів; сучасних основ організації підприємницької діяльності, економічного управління, планування та прогнозування діяльності підприємства, галузі, країни; закономірностей, функцій, принципів та методів менеджменту; принципів здійснення маркетингової діяльності підприємств; принципів, методів і процедур обліку на підприємствах різних форм власності; аспектів статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, методи статистичного аналізу; теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки; сутності інвестиційного процесу та класифікацію інвестицій. місця і ролі державного регулювання в системі господарського механізму, соціально-економічних передумов та механізмів дії державного регулювання економіки; механізмів та інструментів функціонування сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів та інструментів економічної, соціальної, зовнішньоекономічної політики; сучасних тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм й методів міжнародної економічної діяльності; соціально-економічних та інституційних перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у загально європейському просторі та завдань, що стоять перед країною і світовою цивілізацією; теоретичних аспектів організації, проведення, оформлення та апробації самостійних наукових досліджень в сфері управління людськими ресурсами, особливостей міжнародного співробітництва в науково-дослідницькій сфері; організації навчально-пізнавального процесу у вищій школі, принципів навчання та виховання та дидактичних здібностей, навичок з викладання економічних та управлінських дисциплін з застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій навчання, аналізувати наслідки своєї педагогічної діяльності (для рівня вищої освіти магістр).

Уміння:
створювати та управляти господарськими структурами, формувати їх структуру, здійснювати інформаційне забезпечення управлінських процесів; використовувати сучасні методики психологічної діагностики та засоби для ефективного формування команд в організації; аналізувати економічну звітність підприємства, установи, організації, обґрунтувати висновки та рекомендації щодо економічної політики та побудови ділової стратегії підприємства, організації; уміння обчислювати та оцінювати показники економічної діяльності підприємства, галузі, країни; виявляти тенденції та причини нераціонального використання ресурсів окремих підприємств, галузей економіки, державної економічної системи та прогнозувати наслідки для економічного і соціального благополуччя; здійснювати моніторинг ефективності рішень у сфері економічної політики та реалізації макрополітики, міжнародних відносин, уміння обґрунтовувати необхідність запровадження інституційних змін на мікро- і макрорівнях, оцінювати ефективність програм соціально-економічного розвитку; аналізувати економічні явища в історичній ретроспективі, та формувати прогноз на найближче та віддалене майбутнє, враховувати історичний, політичний, екологічний і соціальний контекст при аналізі економічних явищ; оцінювати інноваційний потенціал розвитку економічних систем, розробляти та презентувати бізнес-плани інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на створення підприємств, модернізацію матеріально-технічної бази та зростання людського капіталу; формувати систему управління охороною та безпекою праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, навичок свідомого та відповідального ставлення до питань особистої безпеки і оточення, проектувати заходи в рамках системи заходів щодо підготовки та організації захисту населення, матеріальних і культурних цінностей від небезпек, які виникають за надзвичайних ситуацій; користуватися сучасними системами науково-технічної інформації, проводити науковий пошук, уміння проводити наукові, соціологічні дослідження, статистичні спостереження з метою практичного ефективного використання їх результатів; застосовувати сучасні методи і методики викладання у навчальних закладах економічного профілю (для рівня вищої освіти магістр); оформлювати права на об’єкти інтелектуальної власності, їх захисту, користування, оцінювання вартості, комерціалізації у вітчизняній і світовій практиці (для рівня вищої освіти магістр).

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:
магістр професійного спрямування;

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:
•    підприємствах, організаціях різної галузевої приналежності;
•    територіальних органах виконавчої влади;
•    Державній службі зайнятості;
•    Державній службі з питань праці;
•    Пенсійному фонді України;
•    установах та Фондах соціального захисту населення;
•    Міністерстві соціальної політики;
•    рекрутингових агентствах;
•    в науково-дослідних організаціях;
•    вищих навчальних закладах.

Випускники рівня вищої освіти магістр можуть займати посади:

•    начальник / заступник начальника відділу управління персоналом;
•    заступник директора з кадрових питань та побуту;
•    заступник начальника відділу організації праці та заробітної плати;
•    заступник начальника відділу підготовки кадрів;
•    заступник начальника відділу соціального розвитку;
•    заступник начальника лабораторії соціології та психофізіології праці;
•    заступник директора філіалу;
•    директор-розпорядник;
•    керуючий (менеджер) готельним господарством / підприємством харчування;
•    заступник завідувача підприємства роздрібної торгівлі, ринку, секції;
•    головний диспетчер (транспорт, складське господарство, зв’язок);
•  начальник відділу транспорту; служби (транспорту); господарства складського, складу (вантажного); каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової); майстерні; відділу постачання; пункту (заготівельного, навантажувально- розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та ін.);
•    завідувач бази (перевалочної), двору (вантажного), контейнерного майданчика, пакгаузу, складу, сховища;
•    головний адміністратор (на комерційних підприємствах);
•    завідувач ломбарду;
•  завідувач (начальник) приймальні, архівосхо¬вища, відділення (контейнерного), групи, пункту (заготівельного, приймального), сектора, частини;
•    заступник начальника прес-центру;
•    заступник директора (керівника) малого промислового (транспортного, складського, зв’язку) підприємства (фірми);
•    директор (керівник) малої торговельної фірми;
•    керуючий магазином, керуючий агентством (торговельним, нерухомості, рекламним);
•    директор (керівник) малого підприємства у сфері освіти, культури і т. ін.;
•    завідувач лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом;
•    спеціаліст державної служби (в органах виконавчої влади сфери соціально-трудових відносин);
•    завідувач господарства, копіювально-розмножувального бюро, машинописного бюро;
•    диспетчер автомобільного транспорту, виробництва, з міжнародних перевезень, служби перевезень;
•    диспетчер-інспектор;
•    інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
•    агент; агент комерційний; агент торговельний; представник торговельний;
•    ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників;
•    керівник виробничої практики;
•    науковий співробітник в галузі праці та зайнятості, соціального захисту населення;
•    економіст з праці;
•    методист з економічної освіти;
•    молодший науковий співробітник (ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва);
•    економіст – статистик;
•    асистент ВНЗ.