VII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

VII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

1.Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
  • вступники, які мають право на зарахування за квотами; вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.


2.    Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;
  • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому-четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3.У рейтинговому списку вступників зазначаються:

  • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання; прізвище, ім'я та по батькові вступника;
  • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
  • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
  • середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень).

 4.Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті.
Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті.

5.У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6.Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу VIII цих Правил прийому.

7.Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку.

8. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється на сайті Академії.

9.Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії та на сайті Академії.

Правила прийому