VI. Організація і проведення конкурсу

VI. Організація і проведення конкурсу

1.Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих заліків, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, або вступних іспитів в передбачених цими Правилами випадках (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови складеного у 2020 та 2021 роках, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складеного у рік вступу);
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Умовами), складеного у 2020 та 2021 роках, та фахових вступних випробувань, складеного в рік вступу;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім спеціальності 081 «Право») - у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування (таблиця 3). У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років;

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Академія забезпечить відповідні умови для проходження вступного випробування.


2.Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.


3.Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в таблиці 5.
Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватись результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.


4.Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:
1)    для вступу на спеціальність 081 «Право»:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 • результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;

2)    для вступу на інші спеціальності:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами);
 • результати фахового вступного випробування.

Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.


5. Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі ступеня бакалавра, магістра, спеціаліста здобутих за іншою спеціальністю за умови успішного проходження фахового вступного випробування з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту.


6.Для здобуття ступеня бакалавра, магістра мінімальний бал з конкурсних предметів, вступних випробувань, фахових випробувань становить не нижче 100 балів.


7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови, а також результати вступних випробувань.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови
–    дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.


8. Порядок обчислення конкурсного бала.
1)    для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти:

Обчислення конкурсного бала з 3 предметів та середнього балу додатка до атестату про повну загальну середню освіту за формулою:

КБ= К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ,
де: КБ – конкурсний бал;
К1, К2, К3, К4, К5, К6 – ваговий коефіцієнт.
П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 1);
ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Академії для вступу до неї за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей.
МЛ - мотиваційний лист (КБ обраховується без оцінки за мотиваційний лист). Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05; К6 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Обчислення конкурсного бала з 2 предметів, творчого випробування та середнього балу додатка до атестату про повну загальну середню освіту за формулою:

КБ= К1*П1+К2*П2+К3*Т+К4*А+ К5 × МЛ,

де: КБ – конкурсний бал;
 
К1, К2, К3, К4, К5 – ваговий коефіцієнт, який складає К1=0,35; К2=0,35; К3=0,2; К4=0,1.
П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів; Т – бал з творчого випробування;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 1).
МЛ - мотиваційний лист (КБ обраховується без оцінки за мотиваційний лист).
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає
«12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Зарахування балів за мотиваційний лист може здійснюватися закладом вищої освіти тільки за умови оприлюднення результатів його оцінювання на вебсайті закладу вищої освіти до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій Академії (відокремлених структурних підрозділів Академії, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження Академії).
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

2)    для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" за формулою:
КБ = К*П1 + К*П2 + К*П3,
де: КБ - конкурсний бал
К1, К2, КЗ - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються на рівні не менше ніж 0,25 кожний;
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права;
П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.
Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші спеціальності:

КБ = К1×П1 + К2×П2 + П3,
де: КБ - конкурсний бал
К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються на рівні не менше ніж 0,25 кожний;

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
 
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) оцінюється за шкалою від 0 до 20 балів (додаток 2,3);

4)для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за такою формулою:

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,
де: КБ - конкурсний бал
К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються на рівні не менше ніж 0,25 кожний;
П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів ;
ПЗ - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти складає 100 балів.
Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти не можуть бути встановлені менше 150 балів для спеціальності 221 "Стоматологія" з другого та третього конкурсних предметів.
Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти становить неменше 140 балів для спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", 081 "Право".

9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується сума балів результату ЗНО, фахового вступного іспиту у вигляді тестових завдань що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів та середнього балу документа про освіту що оцінюються за шкалою 0-20. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із результату фахового вступного екзамену складає не менше 100.

10. Результати встпуних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів та формуються приймальною комісією і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті.


11.Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, на основі ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів та середнього бала документа про вищу освіту що оцінюються за шкалою 0-20.

12.Списки вступників, результати вступного випробування, формуються приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті.

13. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
   
 • Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі зазначена в правилах прийому до аспірантури (додаток 5).

 
14.Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою приймальної комісії Академії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні іспити з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.
Програми творчих заліків і порядок їх оцінювання розробляються та затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше ніж за місяць до початку їх проведення.
Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються головою приймальної комісії Академії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, творчих заліків та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах закладів вищої освіти. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

15.Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітнього рівня розробляються і затверджуються Міжрегіональною Академією управління персоналом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах.

16.Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.

17. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.

18.Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти.

19.Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Міжрегіональною Академією управління персоналом, розглядає апеляційна комісія МАУП, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Академії.

20.Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я проректора Міжрегіональної Академії управління персоналом (директора структурного підрозділу) про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному тестуванні (екзамені) (далі – апеляцію):
-    апеляції на результати вступних тестувань (екзаменів) повинні подаватись особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного тестування (екзамену).
-    апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.
-    абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному тестуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.
-    заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
-    апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.
-    апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Міжрегіональної Академії управління персоналом (або його структурного підрозділу) у  складі голови комісії та двох викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.
-    апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.
-   на засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.
-   для ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може бути присутнім співробітник приймальної комісії Міжрегіональної Академії управління персоналом (для ведення протоколу апеляційної комісії структурного підрозділу – член відбіркової комісії відповідного підрозділу).
-   абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень.
-    додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.
-   за результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за тестування, про що складається протокол апеляційної комісії.
У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі тестування.
-    абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.
Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної (відбіркової) комісії.
- протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

Правила прийому