ХI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

ХI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

1.Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536.

2.Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

3.Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за акредитованими освітніми програмами.
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступень (рівень) освіти.

4.Іноземців, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня, зараховують до Академії двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 15 квітня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
Іноземців, які вступають на навчання за програмами підготовчого відділення або мовної підготовки, а також аспірантури, докторантури – упродовж року.

5.Прийом до Академії іноземців та осіб без громадянства здійснюється для підготовки фахівців за ступенем бакалавра та магістра за акредитованими освітніми програмами в межах ліцензованого обсягу (Таблиця 1).

6.Прийом документів для вступу на ступень вищої освіти «Бакалавр» та ступень вищої освіти «Магістр» проводиться з 18 січня по 09 квітня 2021 року та з 01 червня по 22 жовтня 2021 року.

7. Прийом іноземців до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на ступінь вищої освіти «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань, що проводяться у формі тестування з визначених предметів та мови навчання (Таблиця 8), на ступінь вищої освіти «Магістр» - за результатами фахових вступних випробувань та іспиту з мови навчання.

Таблиця 8

Код

спеціальності

 

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів на співбесіду

 

022

 

Дизайн

 1. Українська мова як іноземна
 2. Англійська/німецька/французька мова

 

035

 

Філологія

 1. Українська мова як іноземна
 2. Англійська/німецька/французька мова

 

051

 

Економіка

 1. Українська мова як іноземна
 2. Географія/Англійська мова

 

053

 

Психологія

 1. Українська мова як іноземна
 2. Біологія/Англійська мова

 

061

 

Журналістика

 1. Українська мова як іноземна
 2. Англійська/німецька/французька мова

 

071

 

Облік і оподаткування

 1. Українська мова як іноземна
 2. Географія/Англійська мова

 

072

 

Фінанси, банківська справа та

страхування

 1. Українська мова як іноземна
 2. Географія/Англійська мова

 

073

 

Менеджмент

 1. Українська мова як іноземна
 2. Географія/Англійська мова

 

075

 

Маркетинг

 1. Українська мова як іноземна
 2. Географія/Англійська мова

 

081

 

Право

 1. Українська мова як іноземна
 2. Англійська/німецька/французька мова

 

121

 

Інженерія програмного

забезпечення

 1. Українська мова як іноземна
 2. Фізика/Англійська мова

 

221

 

Стоматологія

 1. Українська мова як іноземна
 2. Біологія/Англійська мова

 

281

 

Публічне управління та

адміністрування

 1. Українська мова як іноземна
 2. Англійська/німецька/французька мова

 

291

 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 1. Українська мова як іноземна
 2. Англійська/німецька/французька мова

8. Вступні випробування проводяться у наступні терміни:
-    для іноземців, які вступають на ступінь вищої освіти «Бакалавр», вступний іспит проводиться кожної п’ятниці у період прийому документів за наявності абітурієнтів;
-    для іноземців, які вступають на ступінь вищої освіти «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання та на ступінь вищої освіти «Магістр», вступний іспит з мови проводиться кожної п’ятниці, а фаховий вступний іспит кожного понеділка у період прийому документі за наявності абітурієнтів.

9.Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 

Правила прийому