ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук

1. Правила прийому встановлені відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164.

2. Прийом до докторантури здійснюється на денну форму навчання за науковими спеціальностями, затвердженими Вченою радою Академії.

3. Підготовка в докторантурі Академії здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту; іноземців та осіб без громадянства на підставі міжнародних договорів України, договорів, укладених Академією з юридичними та фізичними особами.

4. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії/кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

5. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує двох років.

6. Для вступу до докторантури подаються такі документи:
-заява на ім’я ректора Академії;
-особовий листок з обліку кадрів;
-список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);
-копія паспорту;
-копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);
-копія диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії/кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома);
-копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
-копія ідентифікаційного коду;
-3 фотокартки (3х4);
-розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
-письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня подаються вступниками особисто.

7. Заяви про вступ до докторантури з усіма зазначеними вище документами приймаються у відділі докторантури Інституту підготовки наукових кадрів (корп. 24, каб. 13).

Правила прийому