Історія

Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Рік заснування: 1998.
Рівень акредитації - IV
Адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 19,
Приймальна комісія: (048) 700-83-06, факс: 723-23-21

Мова освітнього процесу - українська

Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» не бере участь в проведенні тендерних процедур.

У 1998 році на базі Одеського верстатобудівного технікуму та інших уч. закладів були організовані Навчально-Консультаційні Центри МАУП. У 2001 році їх об'єднали в Одеську філію МАУП, з 2005 року філія була реорганізована в Одеський інститут.

У 2006 році  до складу інституту приєднали Білгород-Дністровську філію МАУП. Інститут має адміністративний корпус з кабінетами і аудиторіями, комп'ютерні класи, бібліотеку, спортзал і актовий зал, гуртожиток, медпункт.

Форма навчання - денна,  заочна, заочна/дистанційна(мультимедійна).

Є можливість, за бажанням, отримати військову освіту і звання «молодший лейтенант» розвідки або ін.

В 1998 році у м. Одесі було створено Регіональний навчально-консультативний центр на базі Одеського верстатобудівного технікуму. В перші роки свого існування тут працювали відомі вчені м. Одеси: д.е.н., проф. Редькін О.С., д.е.н., проф. Діордіца С.Г., д.м.н., акад. Работягов Д.Д., д.пс.н., проф. Цуканов Б.І., к.е.н., доц. Господінова З.Я., к.е.н., доц. Кузнєцова Л.В. та ін. Саме вони намагались поєднати свою викладацьку діяльність у державному вищому закладі з роботою у недержавному, сприяючи якісній підготовці студентів. Співробітники Регіонального навчально-консультативного центру МАУП м. Одеси робили усе, щоб розвивати його як ефективний підрозділ МАУП. І їм це вдалось. 2000-й рік ознаменувався тим, що було здійснено перший випуск бакалаврів, а у 2001 – спеціалістів.

Уже в березні 2001 року рішенням загальних зборів акціонерного товариства закритого типу «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на базі Одеського РНКЦ було створено Одеське відділення МАУП, а у травні воно було реорганізовано в Одеську філію МАУП. В цьому ж році вперше здійснено набір студентів на денне відділення за спеціальностями «Міжнародна економіка та фінанси», «Правознавство».

Загальними зусиллями керівництва Одеської філії МАУП та її викладацького складу було досягнуто значних успіхів в навчально-виховній та науковій роботі, проводилась велика профорієнтаційна робота серед молоді, що забезпечувало значне зростання бажаючих навчатись в нашому закладі. Тому в листопаді 2005 році Одеську філію було реорганізовано в Одеський інститут МАУП.

На сьогоднішній день Одеський інститут МАУП  очолює Каракасіді Олена Федорівна - кандидат наук з державного управління, доктор філософії в галузі права, професор МКА.  Заступник директора - доктор філософії в галузі державного управління Рибак Ольга Миколаївна.

Все життя в Одеському інституті МАУП здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Міжрегіональної Академії управління персоналом, інститутських розпоряджень, які спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу, наукової роботи та укріплення трудової дисципліни.

Завдяки їм відповідно до нових умов все ширше використовуються сучасні технології навчального процесу, активні методи навчання. Викладацький колектив, керівництво інституту спрямовують навчально-виховний процес на виховання всебічно розвинутої особистості; приєднавшись до Болонського процесу, удосконалюють сисиему підготовки фахівців відповідно до світових вимог.

В сучасних умовах керівництво і колектив Одеського інституту МАУП, зберігаючи і використовуючи кращі традиції вітчизняної вищої освіти, впроваджує систему багатоступеневої освіти, яка відповідає сучасним вимогам, що мають місце у країнах з розвиненою економікою. Тут значне місце посідає постійне вдосконалення навчального процесу. Керівництво закладу, викладачі, куратори проводять аналіз успішності студентів, використовуючи результати поточного, рубіжного і підсумкового контролю в групах, на курсах.

Сьогодні в Інституті активно здійснюється робота по оновленню змісту навчальних програм дисциплін, навчально-методичних комплексів. Все це викликано новими навчальними планами, в яких, у відповідності до Болонського процесу, значно розширюється здійснення студентами індивідуальної та самостійної роботи. Для цього складаються графіки проведення індивідуально-консультаційних занять виклачами. Комп’ютерізація навчального процесу, заочна і дистанційна форми навчання викликали необхідність розроблення електронних посібників, опорних конспектів лекцій і т.п.

Продовжується робота по удосконаленню і використанню різних активних методів навчання (ділові ігри, ігрове проектування, круглі столи, змагання малих груп, конференції, презентації та ін.). Значна частина викладачів інституту характеризується зразковою організацією і проведенням занять з використанням активних методів навчання, а тому неодноразово відзначались керівництвом закладу.

В Одеському інституті МАУП невід’ємною частиною навчального процесу є наукова діяльність професорсько-викладацького і студентського складу колективу. Кафедрами управління, фінансів та адміністрування, правових дисциплін, загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін щорічно проводяться наукові конференції, такі як: «Проблеми політико-правового забезпечення євро- та євроатлантичної інтеграції України», «Правова держава Україна», «Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Роль держави у фінансовій підтримці цих процесів», «Інноваційні технології: форми і методи навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України», «Голодомор 1932 – 1933 рр. в України та його наслідки», «Видатні діячі історії України», «Мій край в роки Другої світової війни», «Мова моя колискова» та ін. Студенти з великою відповідальністю відносяться до участі в наукових конференціях. Виступи їх насичені вираженням особистої позиції, поглядами на проблеми, що є дуже важливим для молодої людини.

Значний інтерес продемонстрували наукові кола України до Міжнародної науково-практичної конференції, яку провів Одеський інститут МАУП 22 листопада 2007р., на тему: «Проблеми політико-правового забезпечення євро- та євроатлантичної інтеграції України». В ній прийняли участь політики, дипломати, держслужбовці, науковці і студенти державних і недержавних вузів.

Традиційними стали щорічні наукові конференціі: "Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах" - у листопаді та до Дня науки України - у травні.

Правовому вихованню студентів в Одеському інституті МАУП сприяє робота постійно діючого Студентського наукового клубу «Феміда», на засіданнях якого розглядаються сучасні проблеми вітчизняної та зарубіжної юриспруденції, правові аспекти в галузі економіки, фінансів та бізнесу.

Важливою ланкою осучаснення навчально-виховного процесу в інституті є практика проведення круглих столів багатопланової тематики, в яких активну участь приймають викладачі і студенти. Під час дискусії обговорюються такі питання: «Актуальні проблеми рекламної діяльності у туристичному та готельному бізнесі», «Міжнаціональні відносини в Україні», «Глобальні проблеми сучасності», «Видатні постаті історії України» та ін. Також вивчаються можливості розширення системи змішаного навчання, коли разом з аудиторними заняттями запроваджується онлайн-навчання та різні комунікації на онлайн-платформах.

Знайомство студентів в перші дні перебування в стінах Одеського інституту МАУП з «Кодексом честі МАУП», традиціями Академії, переліком традиційних масових заходів історичного календаря та планом роботи на навчальний рік, з правилами внутрішнього розпорядку – все це сприяє підготовці не лише висококваліфікованих фахівців, а і морально гідних особистостей українського суспільства.

Значну користь у виховані милосердя у молодих людей відіграє щорічна студентська благодійна акція «Подаруй дітям зірку».

За час існування Одеського регіонального підрозділу МАУП в ньому навчалось біля двох тисяч студентів денної та заочної форм навчання, з яких близько сотні студентів закінчили інститут з відзнакою. Значну допомогу в організації навчально-виховного процесу відіграють провідні фахівці, які відповідально відносяться до своїх обов’язків.

Одеський інститут МАУП отримав можливість придбати нові навчальні корпуси для забезпечення якісного навчального процесу за адресою – вул. Чорноморського козацтва, 19. Швидкими темпами здійснювались будівельні роботи. За короткий час було відбудовано адміністративний корпус, бібліотеку, медпункт, три поверхи навчальних аудиторій, студентський гуртожиток, власну котельню, облагороджується територія навколо корпусів, яку студенти ніжно називають: «Наш студентський вулик». Студенти з любов’ю відносяться до свого інституту і щиро мріють і дбають про його подальший розвиток.

Підготовка студентів здійснюється за наступними спеціальностями: «Менеджмент», «Економіка», «Право», «Психологія», «Фінанси і кредит».

Високоякісну підготовку спеціалістів здійснюють 3 кафедри:

  • кафедра управління, фінансів та адміністрування; 
  • кафедра правових дисциплін; 
  • кафедра загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін.

Завдяки зусиллям професорсько-викладацького, студентського, технічного складу і керівництва Інституту було досягнуто значних успіхів на ниві підготовки висококваліфікованих фахівців своєї справи і патріотичного виховання представників сучасної української інтелігенції.