Рада роботодавців

Рада роботодавців сформована із залученням провідних працівників галузей, що відповідають профілю підготовки фахівців в Одеському інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Метою формування Ради роботодавців є забезпечення високої якості підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва Інституту із стейкхолдерами (зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями), шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів.

Основними завданнями Ради роботодавців є:
- підвищення іміджу Інституту на ринку освітніх послуг регіону та України;
- прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності;
- надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності;
- оцінка якості навчальних планів і освітніх програм;
- участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та освітніх програм;
- спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих і переддипломних практик;
- залучення студентів і науково-педагогічних працівників до реальної виробничої і дослідницької діяльності підприємств і організацій – партнерів Інституту;
- розвиток інфраструктури партнерства, створення спільних кабінетів, лабораторій тощо;
- залучення працівників установ, підприємств і організацій до освітнього процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням);
- розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії Інституту з підприємствами-роботодавцями;
- проведення спільних конференцій та семінарів;
- створення бази даних передових підприємств регіону та України, що можуть забезпечити на високому рівні практичну підготовку студентів;
- участь в оцінці якості підготовки випускників;
- забезпечення працевлаштування випускників Інституту (попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем);
- постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців;
- організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних працівників Інституту.

Положення про раду роботодавців 

-Наказ про створення ради роботодавців

-СКЛАД Ради роботодавців

- Анкета опитування роботодавців, керівників практики

Результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Одеським інститутом МАУП зі спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Управління персоналом та економіка праці»