Предметна (циклова) комісія з менеджменту

Голова циклової комісії:
Кузнєцова Ольга Вікторівна – кандидат економічних наук Фахового коледжу при Одеському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Контактна інформація:
65003, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 19
2-й поверх, аудиторія № 2,
E-mail: maup_odessa@ukr.net, тел. (048) 723-23-21
 
Головна мета роботи циклової комісії з менеджменту полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у  нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. 

Досягнення цієї мети циклова комісія  здійснює таким шляхом:

  • постійного перегляду змісту освітньої програми «Менеджмент» із залученням стейкхолдерів;
  • впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних  технологій навчання;
  • удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування  нових педагогічних технологій;
  • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
  • ефективної організації самостійної роботи студентів;
  • удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.


Циклова комісія з менеджменту здійснює розробку та втілення у життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам у плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, засідань гуртків, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:
•    відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
•    відкриті заняття та виховні заходи;
•    розробка методичних матеріалів;
•    конкурси, екскурсії;
•    тематичні конференції;
•    майстер-класи;
•    круглі столи;
•    наукові публікації тощо

Педагогічні працівники циклової комісії з менеджменту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» відповідає місії та ключовим цінностям Фахового коледжу МАУП, спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців галузі управління та адміністрування, що володіють основами теорії та практики сучасного управління, здатних використовувати теоретичні знання та практичні навички для вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді. 

Метою освітньо-професійної програми є забезпечення здобуття студентами необхідних компетентностей за спеціальністю «Менеджмент», підготовка студентів для подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Фаховий молодший бакалавр з менеджменту підготовлений до роботи в галузі економіки за Національним класифікатором України «Класифікатор видів економічної діяльності» ДК 009:2010 у різних галузях економіки України.

Фахівець здатен виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 

-Завідувач відділу 
-Помічники керівників 
-Помічник керівника підприємства (установи, організації) 
-Помічник керівника виробничого підрозділу 
-Помічник керівника іншого основного підрозділу 
-Помічник керівника малого підприємства без апарату управління 
-Референт з основної діяльності 
-Фахівець.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

1.    ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Економічна теорія
Статистика
Мікроекономіка
Економіка підприємства 
Економічний аналіз 
Бухгалтерський облік 
Фінанси підприємства 
Маркетинг
Менеджмент 
Діловодство 
Організація виробництва 
Вступ до спеціальності «Менеджмент» (Технології)
Основи рекламного менеджменту
Основи управлінського консультування
Державне регулювання економіки

Навчальна практика 
Технологічна практика 
Виробнича практика зі спеціальності «Менеджмент»

2.    ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Організація інформаційної діяльності в сфері управління
Управління інформаційними зв’язками
Податкова система
Податкові системи зарубіжних країн
Маркетингові дослідження
Маркетингове ціноутворення
Фінанси
Аудит
Організація праці менеджера
Техніка управлінської діяльності