Предметна (циклова) комісія з права

Голова циклової комісії:
Бачур Борис Степанович  – кандидат юридичних наук, доцент Фахового коледжу при Одеському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Контактна інформація:
65003, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 19
2-й поверх, аудиторія № 2,
E-mail: maup_odessa@ukr.net, тел. (048) 723-23-21

Головна мета роботи циклової комісії з права полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:
•постійного перегляду змісту освітньої програми «Право» із залученням стейкхолдерів;
•навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів;
•методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
•підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення  і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
•вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
•активізації самостійної роботи студентів;
•організації позааудиторної роботи студентів;
•сприяння науковому зростанню як педагогічних працівників, так і студентів.

Циклова комісія з права здійснює розробку та втілення у життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам у плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, засідань гуртків, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:
•    відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
•    відкриті заняття та виховні заходи;
•    розробка методичних матеріалів;
•    конкурси, екскурсії;
•    тематичні конференції;
•    майстер-класи;
•    круглі столи;
•    наукові публікації тощо

Стратегічні завдання:
•    Продовжувати вивчати Закони України та неухильно їх дотримуватись;
•    Формувати у студентів гуманну ментальність, здатність в межах закону користуватися свободою, уміння жити у демократичному суспільстві;
•    Пропагувати патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми.

Педагогічні працівники циклової комісії

Мета освітньо-професійної програми 081 «ПРАВО» - набуття компетентностей, необхідних для розуміння природи та функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин; формування знань про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності принципи, а також природу і зміст правових інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої професії, та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності юриста в галузі права на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачено відповідно до НКУ ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Фаховий молодший бакалавр з права здатний розв’язувати типові задачі та практичні проблеми у професійній діяльності в галузі права та виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади:

    юрисконсульт, радник;
    помічник судді арбітражного суду; 
    секретар суду;
    секретар колегії судової;
    державний виконавець;
    судовий розпорядник;
    інспектор з кадрів;
    інспектор митниці; 
    фахівець з питань зайнятості; 
    архіваріус;
    секретар правління; 
    секретар судового засідання; 
    державний податковий інспектор; 
    інспектор з виплати пенсій; 
    інспектор із призначення пенсій; 
    інспектор із соціальної допомоги.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

1.    ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

-    Основи правознавства
-    Вступ до спеціальності "Право" (Технології)
-    Теорія держави і права
-    Історія держави і права України
-    Юридична деонтологія
-    Конституційне право України
-    Адміністративне право
-    Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
-    Організація судових та правоохоронних органів
-    Цивільне та сімейне право
-    Цивільний процес
-    Трудове право
-    Конституційне право зарубіжних країн
-    Судочинство в господарських судах
-    Господарське право
-    Фінансове право
-    Кримінальне право
-    Кримінальний процес
-    Діловодство в юридичній практиці
-    Екологічне право
-    Аграрне право

-    Навчальна практика зі спеціальності «Право»
-    Виробнича практика зі спеціальності «Право»

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

-    Історія держави та права зарубіжних країн
-    Основи римського цивільного права
-    Адвокатура України
-    Земельне право
-    Нотаріат України
-    Організація юридичної служби
-    Міжнародне право
-    Міжнародне приватне право
-    Юридичні механізми захисту прав і свободи людини
-    Основи права Європейського Союзу
-    Історія правових і політичних вчень
-    Основи юридичної психології
-    Право соціального забезпечення
-    Державна служба