Менеджмент

Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» готує фахівців галузі 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Випусковою кафедрою зі спеціальності 073 «Менеджмент» є кафедра управління, фінансів та адміністрування.

Спеціальність орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів.

Освітній процес передбачає поєднання глибокої фундаментальної підготовки у сфері сучасної економічної науки та засвоєння цілого комплексу прикладних дисциплін у галузі управління, фінансів, маркетингу, бухгалтерського обліку, економіко-математичних методів, фахової іноземної мови тощо. У ході навчання органічно поєднуються активна участь студентів у наукових дослідженнях та семінарах, застосування новітніх тренінгових та інформаційно-комунікаційних технологій, прогресивних методик викладання менеджменту та адміністрування.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для державних та приватних бізнес-структур (вони можуть працювати на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

Багато з них працевлаштовуються в українських банківських структурах, туристичних, рекламних і медіа-агенціях, компаніях-операторах мобільного зв’язку, центральних і регіональних органах державної влади, а окремі заснували і ведуть власну підприємницьку справу. Після завершення навчання талановита молодь обирає освітньо-науковий шлях розвитку своєї кар’єри, вступаючи до аспірантури, захищаючи кандидатські дисертації та обіймаючи викладацькі й дослідницькі посади у різних вищих навчальних закладах та наукових інституціях України. Окрім того, з метою побудови міжнародної професійної кар’єри випускники спеціальності також продовжують навчання у відомих європейських університетах. За спеціальністю «Менеджмент» готуються фахівці в сфері управління державними і бізнесовими структурами. Навчання на спеціальності дає можливість сформувати розуміння системних зв’язків щодо управління організаціями різних видів та сфер діяльності. Якщо ви мрієте стати директором підприємства або керувати його підрозділами, стати авторитетним спеціалістом державної установи чи створити свій власний бізнес і управляти ним – прямувати треба саме до нас!

Основні спеціалізації:
•    Економіка та управління бізнесом

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання:
    розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства;
    прийняття комплексних ефективних управлінських рішень;
    планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання; складання планів розвитку персоналу підприємства;
    організація колективної праці;
    координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві;
    організація та раціоналізація робочих місць; організація ефективної системи обміну інформацією;
     регулювання технологічних процесів; розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці;
    формування та розвиток організаційної культури; здійснення консультаційної діяльності;
    набування концептуальних знань, здобутих у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень;
    критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності; - спеціалізовані концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема, у контексті дослідницької роботи;
    критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей; - зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
    використання іноземних мов у професійній діяльності.

Уміння:
    розв’язання складних непередбачуваних завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;
    на практиці застосовувати базовізнання з фундаментальних економічних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;
    формулювати та реалізовувати основні цілі менеджменту;
    донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;
    здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;
    уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
    уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів тайм-менеджменту;
    уміння управляти комплексними діями або проектами, відпо¬відати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; - прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
    уміння відповідати за розвиток професійного знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди;
    здатність до подальшого навчання, що значною мірою є автономним та самостійним;
    розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
    провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:
•    Оптова та роздрібна торгівля
•    Транспорт, складське господарство
•    Інформація та телекомунікації
•    Малий та середній бізнес
•    Операції з нерухомим майном
•    Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
•    Державне управління й оборона;
•    Соціальне страхування
•    Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
•    Всі види промисловості
•    Фінансова та страхова діяльність
•    Будівництво
•    Компаніях мобільного зв’язку

Випускники можуть займати такі посади (на початковому етапі їх фахової діяльності):
•    фахівці в галузі праці та зайнятості;
•    менеджер, керівник на підприємствах всіх видів;
•    менеджер з транспортної логістики;
•    менеджер з міжнародних перевезень;
•    менеджер автосервісних, авторемонтних підприємств, автосалонів;
•    начальник відділу постачання;
•    головний адміністратор (на комерційних підприємствах);
•    начальник відділу матеріально-технічного постачання;
•    заступник директора (керівника) підприємства;
•    головний диспетчер транспорту, виробництва, з міжнародних перевезень, служби перевезень;
•    начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв’язок), маршруту міського транспорту;
•    інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
•    менеджер з транспортної логістики;
•    головний адміністратор (на комерційних підприємствах);
•    начальник відділу матеріально-технічного постачання, складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.);
•    заступник директора (керівника) підприємства;
•    головний диспетчер автомобільного транспорту;
•    начальник зміни (транспорт, складське господарство;
•    інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
•    брокер митний;
•    інспектор з експорту;
•    менеджера з аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
•    менеджер з маркетингу;
•    керівник автосервісного та авторемонтного підприємства;
•    начальник відділу;
•    старший менеджер виробництва;
•    торгівельний представник;
•    адміністратор всіх видів підприємства;
•    фахівець служби матеріально-технічного забезпечення;
•    технічні та торговельні представники;
•    помічники керівників;
•    менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;
•    начальник перевантажувального комплексу;
•    керівник (менеджер) підрозділу матеріально-технічного забезпечення;
•    менеджер автосервісних, авторемонтних підприємств, автосалонів.