II. Вимоги до рівня освіти вступників

II. Вимоги до рівня освіти вступників

1.На навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або творчих конкурсів, вступних іспитів, співбесіди.

2.Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового
молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра на третій курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднену спеціальність та на
другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі
скороченим терміном навчання). Таким особам можуть перезараховуватись кредити ЄКТС,
максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту - не
більше 120 кредитів ЄКТС). Для здобуття ступеня бакалавра (магістра) медичного,
фармацевтичного спрямувань за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший
або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання) (таблиця 13).
Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які
здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право»,
напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної
загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
медичного, фармацевтичного, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з
академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для
здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі
знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно
до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266.
4. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на навчання для здобуття
ступеня магістра (крім спеціальності 035 «Філологія») на основі ступеня бакалавра, магістра
та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови
успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного
додатка до диплома.
5. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на навчання для здобуття
ступеня магістра на спеціальність 035 «Філологія» на основі ступеня бакалавра, магістра та
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за умови
успішного проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька,
французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови, фахового вступного
випробування, додаткового фахового вступного випробування (німецька мова) з урахуванням
середнього бала відповідного додатка до диплома.
6. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються
особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний
навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за
іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог,
аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги
можуть бути виконані протягом першого року навчання.
7. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії Академія приймає на навчання
осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) (додаток 1).
8. Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює прийом студентів на
старші курси у порядку переведення та поновлення відповідно до Положення про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого
Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.4
9. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання
яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія
населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року,
визначаються наказом № 271 (додаток 3).

Правила прийому